Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De Voordeelflyer onderdeel van Dommerholt Reclameverspreiding en hanteert de volgende algemene voorwaarden voor haar dienstverlening:

1. Definities
1.1. Onder ‘derde‘ wordt verstaan: iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon die diensten aanlevert die niet
door De Voordeelflyer  uitgevoerd worden.
1.2. Onder ‘leveringstermijn‘ wordt verstaan: de tijd tussen het sluiten van de overeenkomst en de
daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de gesloten overeenkomst.
1.3. Onder ‘werkzaamheden‘ wordt verstaan: al hetgeen  De Voordeelflyer binnen het kader van de gesloten
overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever ontwerpt, drukt en verspreidt dan wel laat
ontwerpen, laat drukken en laat verspreiden.

2. Werkingssfeer
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten
door of met De Voordeelflyer gedaan. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend,
voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen De Voordeelflyer en Opdrachtgever.
2.2. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van
de overeenkomst, door het feitelijk gebruik maken van de werkzaamheden van De Voordeelflyer of door het
betalen van overeengekomen prijs.
2.3. Ingeval deze voorwaarden strijdig zijn met de voorwaarden van de Opdrachtgever, prevaleren deze
voorwaarden, tenzij De Voordeelflyer en de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
Ingeval een voorwaarde strijdig is met een bepaling in de opdrachtbevestiging, prevaleert het bepaalde
in de opdrachtbevestiging.
2.4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten en (recht)handelingen
met De Voordeelflyer, voor de uitvoering waarvan door De Voordeelflyer derden dienen te worden betrokken.
2.5. De Voordeelflyer is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of aanpassingen of wijzigingen daarin, indien zij
deze schriftelijk heeft bevestigd.

3. Totstandkoming
3.1. Iedere offerte en aanbieding van De Voordeelflyer is vrijblijvend. De overeenkomst komt eerst tot stand na
schriftelijke opdrachtbevestiging daarvan door De Voordeelflyer De Voordeelflyer zal bij haar aanbieding zoveel
mogelijk rekening houden met de door Opdrachtgever gegeven voorkeuren.
3.2. Degene die namens de Opdrachtgever de overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verplichtingen uit de overeenkomst.4. Prijzen
4.1. De prijs die  door De Voordeelflyer  voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend
voor de prestatie conform de overeenkomst.
4.2. De Voordeelflyer is niet gehouden tot levering van een gedeelte van de totale overeengekomen
werkzaamheden tegen het voor dit gedeelte in de overeenkomst vermelde bedrag of tegen een
evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4.3. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopie, schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke
informatiedragers, computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering
van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen
door de Opdrachtgever die De Voordeelflyer dan wel de door ingeschakelde derde tot meer werkzaamheden
of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten,
zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid
onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en
producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

5. Betaling
5.1. De overeengekomen prijs dient in zijn geheel vooruit betaald te worden door de Opdrachtgever,
alvorens De Voordeelflyer aanvang maakt met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

6. Leveringstermijn
6.1. In beginsel gelden alle door De Voordeelflyer genoemde leveringtermijnen als streeftermijnen, hebben zij
slechts een indicatief karakter en binden zij De Voordeelflyer niet, behoudens het geval waarbij een eventueel
genoemde leveringstermijn uitdrukkelijk en voor De Voordeelflyer  kenbaar als uiterste termijn is benoemd in
de schriftelijke opdrachtbevestiging.
6.2. Indien een in de schriftelijke opdrachtbevestiging benoemde en kenbare uiterste termijn is
overschreden, is de Opdrachtgever bevoegd om De Voordeelflyer bij aangetekende brief een redelijke nadere
termijn voor de levering te stellen. Pas na de overschrijding van die termijn kan De Voordeelflyer aansprakelijk
worden gesteld voor  termijnoverschrijding.

7. Annulering
7.1. De Opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering af te sluiten.
7.2. Annulering dient plaats te vinden door middel van een aangetekende brief aan De Voordeelflyer. De datum
van ontvangst van deze brief door De Voordeelflyer geldt als annuleringsdatum. Indien de uitvoering van de
overeenkomst door Opdrachtgever wordt uitgesteld, dan geldt dit uitstel als een annulering en heeft
De Voordeelflyer, conform het onderstaande, het recht bedragen in rekening te brengen.
7.3. In geval van annulering door de Opdrachtgever is hij het volgende verschuldigd aan De Voordeelflyer:
(a) tot 14 dagen voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs;
(b) binnen 7 dagen voor aanvang of later: 100% van de overeengekomen prijs.
7.4. Bij annulering is de Opdrachtgever ook de poliskosten en premie voor de annuleringskostenverzekering,
voor zover deze bij De Voordeelflyer is afgesloten, verschuldigd.

8. Verstrekken gegevens en materiaal
8.1. Alle voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens en materiaal, dient de Opdrachtgever
steeds op verzoek van De Voordeelflyer op de door haar aan te geven wijze te verstrekken.
8.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en de opmaak van
de verstrekte gegevens en materiaal. De Voordeelflyer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan
ook, doordat De Voordeelflyer is uitgegaan van door de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens,
tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Voordeelflyer  kenbaar behoorde te zijn.
8.3. De Opdrachtgever garandeert dat ten aanzien van de door hem aan     De Voordeelflyer verstrekte gegevens
en materiaal hij gerechtigd is om deze aan De Voordeelflyer  ter beschikking te stellen en dat De Voordeelflyer  gerechtigd is om ten aanzien daarvan de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. De
Opdrachtgever vrijwaart De Voordeelflyer  voor eventuele aanspraken van derden ter zake.
8.4. De Opdrachtgever garandeert De Voordeelflyer dat de verstrekte informatie en materiaal noch naar inhoud,
noch naar vorm in strijd is met wettelijke bepalingen en vrijwaart             De Voordeelflyer in en buiten rechte voor
alle gevolgen, zowel financiële als andere, die uit de uitvoering van zijn overeenkomst voortvloeien.
De Voordeelflyer behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren.
8.5. Verzonden materiaal is te allen tijde voor  risico van Opdrachtgever. De Voordeelflyer is niet aansprakelijk
voor slijtage, verminking, overige beschadiging of verlies van door Opdrachtgever verstrekt materiaal,
behoudens in geval van opzet of grove schuld van  De Voordeelflyer.
8.6. Indien een vervoersverzekering of een bepaalde wijze van verzending dan wel persoonlijke aflevering
is overeengekomen, zijn daarmee gemoeide kosten voor rekening van Opdrachtgever.

9. Inschakeling derden
9.1. De Voordeelflyer is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden welke (in)direct verband kunnen
houden met de voor Opdrachtgever uit te voeren overeengekomen werkzaamheden, die bijvoorbeeld,
doch niet uitsluitend, zien op het drukwerk en de verspreiding van het drukwerk.
9.2. De Voordeelflyer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde dan ook voor
het al dan niet correct functioneren van diensten van bedoelde derden. In ieder geval waarin de
Opdrachtgever  De Voordeelflyer  aansprakelijk houdt voor schade en waarbij het zo is dat die schade (ook)
gelegen zou kunnen zijn door een tekortkoming van een derde zoals bedoeld in dit artikel, geldt als
bewijsvermoeden dat, behoudens sluitend tegenbewijs, moet worden vermoed dat die derden en niet
De Voordeelflyer voor de door Opdrachtgever geleden of nog te lijden schade aansprakelijk zijn.

10. Afwijkingen van het drukwerk
10.1. Het uiteindelijke drukwerk kan qua kleurendruk, kwaliteit of positie verschillen van de afbeelding die
de Opdrachtgever heeft verstrekt. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de kwaliteit van het
uiteindelijke drukwerk licht kan afwijken van de aan De Voordeelflyer verstrekte gegevens en materiaal.
10.2. Een lichte afwijking van het drukwerk geeft geen reden tot afkeuring, korting, ontbinding van de
overeenkomst of schadevergoeding, indien zij buiten de toelaatbare grenzen afwijkt. Bij de beoordeling
of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, wordt een representatieve steekproef uit het
drukwerk in aanmerking genomen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in
redelijkheid geen of onderschikte invloed op de gebruikswaarde van het drukwerk hebben, worden
steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn en dus vallend binnen de toelaatbare grenzen.
10.3. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en het karton worden als afwijkingen
van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen
vermeld in de Algemene Verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. Een
exemplaar van de desbetreffende voorwaarden kunnen door De Voordeelflyer  op verzoek van Opdrachtgever
kosteloos worden toegezonden.


11. Verspreiding van het drukwerk
11.1. De uiteindelijke beslissing en verantwoording voor de te verspreiden gebieden berust bij de
Opdrachtgever. Aan De Voordeelflyer  dient de Opdrachtgever een specificatie van de te verspreiden gebieden
op plaats en/of vier positioneel postcode niveau te verstrekken.
11.2. De Voordeelflyer verleent geen garantie met betrekking tot de volledige uitvoering van de werkzaamheden die
zien op de verspreiding en de verspreidingsdichtheid van het drukwerk.
11.3. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde over de aansprakelijkheid
van De Voordeelflyer, is  De Voordeelflyer  in geval van een toerekenbare tekortkoming van de overeenkomst,
waarvan uitsluitend sprake is van indien minimaal 100% van de totale drukoplage van minimaal
10.000 exemplaren niet of vertraagd is verspreid en naverspreiding in die plaatsen of gedeelten waar
onzorgvuldigheden werden aangetoond niet meer mogelijk is, gehouden alleen dat percentage in
rekening te brengen dat in werkelijkheid is verspreid. Voornoemd percentage dient uit een onderzoek te
blijken dat door een  De Voordeelflyer  aan te wijzen deskundige op het gebied van de reclameverspreiding is
uitgevoerd. De beslissing van de deskundige is voor beide partijen bindend.
11.4. Alle te verspreiden drukwerken blijven totdat de verspreiding is voltooid eigendom van de
Opdrachtgever. Vanaf het moment dat de verspreiding is voltooid, zijn, tenzij partijen vooraf
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, de restanten drukwerken eigendom van De Voordeelflyer.
11.5. Indien vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen na voltooiing de verspreiding, retournering van
restanten van drukwerken aan Opdrachtgever zal geschieden is retourvracht van de restanten
drukwerken, waaronder begrepen de emballage voor rekening van de Opdrachtgever.
11.6. Het in opslag staande te verspreiden drukwerk is door                        De Voordeelflyer niet verzekerd. Desgewenst kunnen
de in opslag staande drukwerken op verzoek en ten laste van Opdrachtgever verzekerd worden tegen
brand-, water-, explosieschade en schade door vliegtuigongelukken. Verzuimt de Opdrachtgever het
door De Voordeelflyer  te verspreiden en bij De Voordeelflyer in opslag verblijvende drukwerk te verzekeren, dan
aanvaart De Voordeelflyer voor dit risico geen aansprakelijkheid.
11.7. Alle vervoer van drukwerk ter uitvoering van de overeenkomst geschiedt voor risico van Opdrachtgever
en is dientengevolge niet verzekerd. Het te vervoeren drukwerk kan desgewenst op verzoek en ten
laste van de Opdrachtgever tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadiging verzekerd
worden. Bij niet verzekering door Opdrachtgever aanvaardt                       De Voordeelflyer geen aansprakelijkheid.

12. Overmacht
12.1. De Voordeelflyer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet tijdig of gebrekkig nakomen van
enige verplichting uit hoofde van de gesloten overeenkomst met Opdrachtgever, indien het niet tijdig
of gebrekkig nakomen een gevolg is van een omstandigheid, die niet te wijten is aan de schuld van
De Voordeelflyer, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar
rekening komen.

13. Aansprakelijkheid
13.1. Indien De Voordeelflyer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld alsmede wat in de vorige bepalingen van deze algemene voorwaarden
omtrent de aansprakelijkheid is opgenomen.
13.2. De aansprakelijkheid van De Voordeelflyer  is in totaliteit steeds beperkt tot maximaal het bedrag
dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van De Voordeelflyer  wordt
uitgekeerd. De Voordeelflyer  zal op verzoek van de Opdrachtgever informatie verstrekken over haar
aansprakelijkheidsverzekering.
13.3. De Voordeelflyer is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door enige door de Opdrachtgever gesloten
verzekering.
13.4. Indien, om welke  reden dan ook, geen uitkering krachtens de onder 13.2. bedoelde
aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van de gesloten overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.5. De Voordeelflyer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
13.6. Ondanks de maatregelen die De Voordeelflyer neemt om een zo optimaal mogelijke uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden te realiseren, verleent Drukwerkstad geen garanties met betrekking
tot de volledige uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. In geen geval is De Voordeelflyer
aansprakelijk voor door de Opdrachtgever vermeende of daadwerkelijk geleden schade welke het
gevolg zou kunnen zijn van een niet of niet volledige of niet tijdige uitvoering van de verspreiding van
het drukwerk. Ingeval van een niet of niet volledige uitvoering van de verspreiding van het drukwerk,
heeft de Opdrachtgever geen recht op teruggave of vergoeding van de waarde van de niet verspreide
drukwerken.
13.7. De aansprakelijkheid van De Voordeelflyer blijft in alle gevallen beperkt tot aanvullende bezorging van die
plaatsen of gedeelten daarvan waar omissies, welke werden aangetoond door Opdrachtgever, dan
wel, indien zulks niet meer mogelijk is, tot creditering van de in rekening gebrachte kosten voor de
verspreiding.
13.8. Het is De Voordeelflyer toegestaan om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, zoals
opgenomen onder 10.1, namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van
De Voordeelflyer  voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de Opdrachtgever bij een
rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen en nooit meer dan normaal het
bedrag gemoeid met de overeengekomen werkzaamheden.
13.9. Opdrachtgever vrijwaart De Voordeelflyer  tegen alle aanspraken van derden, de door De Voordeelflyer  in
verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei verband houden met
de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of overige leveringen.

14. Opschorting- en retentierecht
14.1. De Voordeelflyer is bevoegd om de nakoming van een verplichting tot afgifte van materialen en/of
restantzendingen, op te schorten tot al haar vorderingen op de Opdrachtgever zijn voldaan,
onverschillig of deze vorderingen betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de
Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het
recht tot retentie heeft De Voordeelflyer ook ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement komt te
verkeren. Eén maand nadat De Voordeelflyer haar retentierecht heeft ingeroepen, heeft De Voordeelflyer het
recht de materialen van Opdrachtgever of restanten voor rekening van opdrachtgever te laten vernietigen.

15. Ontbinding
15.1. Indien de Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de
overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel
uitsluitend voor dat gedeelte, dat door De Voordeelflyer  nog niet is uitgevoerd.
15.2. Bedragen die De Voordeelflyer  voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter
uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en
worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
15.3. De Voordeelflyer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door
schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien: (1) de
Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet stipt nakomt; (2) de Opdrachtgever in staat van
faillissement wordt verklaard; (3) aan de Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
(4) executoriaal beslag op het vermogen van de Opdrachtgever wordt gelegd; (5) de Opdrachtgever
overlijdt; of de Opdrachtgever op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest. In een dergelijk
geval is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door De Voordeelflyer daardoor geleden en/of te
lijden schade. De Voordeelflyer zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 

17. Klachten
17.1. Klachten dienen binnen vijf werkdagen na uitvoering van de overeengekomen schriftelijk te worden
gemeld bij De Voordeelflyer. Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op grond
van een klacht op te schorten.
17.2. Geen grond voor een klacht inzake niet ontvangen drukwerk wordt gevormd door:
a) Huizen zonder brievenbus of met een moeilijk bereikbare brievenbus, of huizen waar voor meerdere
gezinnen slechts één brievenbus aanwezig is;
b) Woonhuizen of winkelcentra, waar de toegang tot de brievenbus afgesloten is;
c) Woonwagens of woonschepen;
d) Pensions;
e) Hotels;
f) Sanatoria;
g) Ziekenhuizen en industrieterreinen;
h) Bejaarden- en verzorgingstehuizen;
i) Wijken of straten waarin huizen gelegen zijn waar een ieder vrijelijk over drukwerk kan beschikken;
j) Wanneer blijkt dat een inwonende de klachtgever is en de hoofdbewoner het drukwerk wel heeft
ontvangen;
k) Daar waar men op het erf of elders bijtende of loslopende dieren houdt of daar waar tuinhekjes op slot
zijn of waar het anderszins voor een bezorger om welke reden dan ook bezwaarlijk en/of gevaarlijk is
zich te begeven;
l) Vertragingen in de verspreiding door overmacht als bedoeld onder 13.1, waaronder tevens dient te
worden verstaan uiterst slechte weersomstandigheden;
m) Adressen welke middels een sticker te kennen hebben gegeven geen drukwerk te willen ontvangen.

16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1. Op alle door  De Voordeelflyer te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
Zwolle-Lelystad. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf, zal een geschil tussen partijen worden beslecht door de rechter die volgens wet
bevoegd is.

 

Gastenboek

  • 30-04-2020 - удалите,пожалуйста! [url=http://tut.by/].[/url] lees meer
  • 14-04-2020 - http://reyna.userbet.xyz
    Высокотехнологичные инструменты для заработка на криптовалютных активах lees meer
  • 30-03-2020 - Hello. And Bye. lees meer
Plaats een bericht

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2020 De Voordeelflyer, Drukken en verspreiden van uw eigen flyer. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel